مدارس شهر تهران در همه مقاطع تحصیلی فردا و پس فردا تعطیل شد

فوری
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد:

همه مدارس شهر تهران در همه مقاطع تحصیلی فردا و پس فردا تعطیل است .